Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17478
Archiv anket

"Policy paper" - finanční dostupnost a migrace za prací

Policy paper - migrace

Řešitelský tým SOÚ AV ČR, v.v.i. vydal další publikaci v podobě "policy paper", která shrnuje dosavadní výsledky řešení projektu (přesněji části zaměřené na vztah regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti a migrace za prací) a kromě prezentace výsledků analýz zahrnuje návrhy vybraných opatření na překlenutí regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti pro lidi stěhující se za prací.

Studie je k dispozici volně ke stažení ve formátu *.pdf.

Regionální rozdíly ve finanční dostupnosti bydlení jako bariéra pro migraci za prací - analýza a možné nástroje státu

Studie vznikla jako dílčí výstup projektu „Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit“ podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pod číslem WD-05-07-3. Jejím cílem je zejména zhodnotit, jaké jsou dopady regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci v rámci ČR, resp. odpovědět na otázku, zda zvyšování regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení má, či nemá negativní vliv na stěhování českých domácností za prací, a zdali snížení regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení vede či nikoliv k posílení migrace českých domácností za prací. Finanční dostupností bydlení se rozumí podíl výdajů na bydlení (nájemné, cena bytu) k čistým příjmům domácnosti (míra zatížení); resp. též výše čistých příjmů po úhradě nákladů na bydlení (reziduální příjem) – zvyšování regionálních rozdílů ve výši těchto indikátorů vede totiž ke snížení motivace stěhovat se za prací z regionů s malou nabídkou pracovních příležitostí (a zpravidla levným bydlením) do regionů s větší nabídkou pracovních příležitostí (a zpravidla drahým bydlením), jelikož se tím snižuje finanční přínos realizovaný stěhováním; teoreticky tak může vést k větší míře nezaměstnanosti a větším sociálním výdajům státu. Cílem studie je rovněž navrhnout takové nástroje bytové politiky státu, které by v případě, kdy se regionální rozdíly v dostupnosti bydlení ukáží jako bariéra stěhování za pracovními příležitostmi, umožnily tuto bariéru překlenout a usnadnit migraci české populace za pracovními příležitostmi.

 

Publikace je níže ke stažení ve formátu *.pdf.

15.9.2010

Související dokumenty: